Progetti di ricerca

tARTini

Turismo culturale all'insegna di Giuseppe Tartini

Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija

Ambito disciplinare Musica

Settori produttivi progetti di ricerca Settore due

Tipologia finanziamento Altro

Data avvio: 1 October 2017

Data termine: 30 September 2019

Durata:

Abstract:

  

Il progetto “tARTini: Turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini” è co-finanziato dal Programma Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020. La partnership progettuale ha il Comune di Pirano quale capofila e vede la collaborazione di vari enti italiani e sloveni: la Comunità degli Italiani di Pirano, il Festival di Lubiana, il Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste, l’Università degli Studi di Padova e il Segretariato dell’InCE. Obiettivo del progetto è la valorizzazione dell’eredità culturale del grande violinista e compositore piranese Giuseppe Tartini nato a Pirano nel 1692, che nell’Età dell’Illuminismo non fu solo grande compositore e violinista, ma scienziato, tecnologo e didatta di rilievo europeo, ed a sviluppare un nuovo percorso di turismo culturale fra Pirano e Padova.

Il progetto, che ha un valore di 1.286.926,00 di euro, si svilupperà fino a settembre 2019.

La sfida comune affrontata dal progetto è rappresentata dalla conservazione del patrimonio culturale dell’area di confine, al fine di favorire lo studio, la conservazione e la promozione del patrimonio culturale, collegato al celebre musicista Giuseppe Tartini, nato a Pirano nel 1692, nonché la sua valorizzazione, per lo sviluppo di un nuovo percorso transfrontaliero di turismo culturale sostenibile. L’attività del Tartini, infatti, si è sviluppata tra Pirano, Capodistria, Venezia e Padova, affascinando e influenzando un vasto ambiente culturale europeo. Si configura così, concretamente, sia la rete del patrimonio documentario tartiniano, collegabile al territorio dell’area del programma, sia il target prioritario a cui è rivolto il nuovo prodotto turistico-culturale. Obiettivo generale è la fruibilità del lascito artistico, didattico, filosofico e scientifico del Tartini, quale motore di una destinazione turistica interessante, capace di attrarre l’afflusso di un accresciuto numero di visitatori, secondo il modello del binomio Mozart/Salisburgo. A questo fine sono previste attività di ricognizione e catalogazione delle fonti tartiniane, archiviazione digitale e pubblicazione; progettazione del prodotto e organizzazione del nuovo percorso turistico-culturale “Giuseppe Tartini”, produzione della comunicazione pertinente, inclusi eventi divulgativi e promozionali, nonché interventi minori di riqualificazione strutturale per l’accessibilità e la fruizione del pubblico. Principali effetti immediati del progetto sarebbero l’aumento dei visitatori nell’area, per un totale di 3000 all’anno; la riqualificazione museale di Casa Tartini a Pirano; l’introduzione di attrezzature tecnologiche multimediali, per la fruibilità delle fonti tartiniane; benefici per le comunità locali, in particolare per le imprese del settore turistico e per la nuova imprenditorialità creativa, ma anche per la vita culturale e per le istituzioni ad essa collegate.

Tartini ha operato a Padova per la maggior parte della sua vita e ha lasciato un'ampia traccia in questa città, che risulta essere un polo chiave per gli studi su Tartini. Il contesto accademico padovano, è stato per il compositore stimolo di ricerca e di rapporti con gli intellettuali dell'epoca. Il Dipartimento di Studi Linguisitici e Letterari dell'Università degli Studi di Padova già da anni è un centro di riferimento per gli studi accademici, con la produzione di ricerche, tesi di laurea e di dottorato, progetti, seminari, convegni e pubblicazioni internazionali. Gli studi, avviati a partire dal 1960 dal Prof. Pierluigi Petrobelli, insigne studioso e promotore italiano degli studi su Tartini, sono proseguiti senza interruzione con nuove acquisizioni, esplorazione di nuovi campi di interesse e disciplinari, collaborazioni con altri centri di ricerca, lavori scientifici e divulgativi. La partecipazione del prof. Durante, è perciò fondamentale e offrirà l'esperienza pregressa sul compositore, acquisita in anni di ricerca. La partecipazione è garanzia di durevolezza nel tempo degli studi e dell'attenzione a Tartini, per una sua valorizzazione a livello di iniziative di alto livello turistico-culturale. In particolare la redazione dell'epistolario di Tartini sarà un lavoro basilare per la conoscenza approfondita del compositore e la sua giusta collocazione nel panorama europeo a lui contemporaneo, aprendo la strada ad ulteriori indagini e linee di sviluppo su aspetti storico biografici della figura e dell'opera del compositore.

***

Projekt “tARTini: Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija” je sofinanciran s Programom Interreg V A Italia-Slovenija 2014-2020. Vodilni partner Občina Piran skupaj z ostalimi projektnimi partnerji: lokalna italijanska skupnost, Festival Ljubljana, Konzervatorij Giuseppe Tratini s Trsta, Univerza s Padove, in Izvršnega sekretariata srednjeevropske pobude (SEP); so se zavezali k pobudi, valorizirati kulturno dediščino Piranskega violinista in skladatelja Giuseppeja Tartinija rojenega v Piranu leta 1692, ki v obdobju razsvetljenstva ni bil le pomemben skladatelj in violinist, temveč tudi znanstvenik, tehnolog in pedagog evropskega dometa, in za razvoj nove turistično-kulturne poti med Piranom in Padovo.

Projekt v vrednosti 1.286.926,00 EUR se bo izvajal do septembra 2019.

Projekt se ukvarja s kulturno dediš ino obmejnega obmo ja. Spodbuditi želi njeno ohranjanje in promocijo, zlasti v povezavi s slavnim skladateljem Giuseppejem Tartinijem, rojenim v Piranu leta 1692. Vzpostaviti želi tudi ezmejne poti trajnostnega kulturnega turizma. Tartinijeva dejavnost je potekala med Piranom, Koprom, Benetkami in Padovo in vplivala na široko evropsko kulturno okolje. Prednostni cilj je ustvariti mrežo Tartinijeve dokumentarne dediš ine, povezane s programskim obmo jem. Cilj je uporabnost Tartinijeve umetniške zapuš ine (izobraževalne, filozofske in znanstvene), ki je gonilna sila privla ne turisti ne destinacije, sposobne pritegniti prihod ve jega števila obiskovalcev po zgledu binomskega modela Mozart - Salzburg. Na rtujemo dejavnosti poizvedovanja in katalogizacije Tartinijevih virov, digitalnega arhiviranja in objav, oblikovanje proizvoda in organizacijo nove turisti no-kulturne poti “Giuseppe Tartini”. Potrebna bo izdelava ustrezne komunikacije, vklju no z informativnimi in promocijskimi dogodki, kot tudi manjši gradbeni posegi, ki bodo omogo ili dostopnost in potrošnjo javnosti. Najpomembnejši u inek projekta bi bil pove anje števila obiskovalcev na tem obmo ju za približno 3000 letno. Obnovili bi muzej Tartinijeve hiše v Piranu, uvedli multimedijsko tehnološko opremo za uporabnost Tartinijevih virov. Koristilo bi tudi lokalni skupnosti, predvsem podjetjem v turisti nem sektorju, pa tudi novemu ustvarjalnemu podjetništvu ter kulturnemu življenju in sorodnim inštitucijam.

Tartini je delal v Padovi ve ji del svojega življenja in je pustil široko zapuš ino v tem mestu, ki je klju ni center za študije o Tartiniju. Poleg tega je skladatelja padovansko akademsko okolje spodbujalo k raziskavam in vzpostavljanju odnosov z intelektualci tistega asa.Univerza s Padove je že vrsto let referen no središ e za akademske študije o Tartiniju, in sicer z raziskavami, diplomskimi deli in doktorskimi disertacijami, projekti, seminarji, konferencami in mednarodnimi publikacijami. Študije, ki jih od leta 1960 izvaja prof. Pierluigi Petrobelli, ugledni znanstvenik in italijanski promotor, dober poznavalec Tartinija, je nadaljeval svoje raziskovalno delo z novimi pridobitvami, raziskovanji novih disciplinskih podro ij in podro ij zanimanja, sodelovanji z drugimi raziskovalnimi centri ter z znanstvenimi in informativnimi deli. Sodelovanje Univerza s Padove, zlasti z rednim prof. Durantejem, je zato bistvenega pomena, saj bodo ponudili vse znanje o piranskem skladatelju, pridobljeno v letih raziskav na Padovanski univerzi. Sodelovanje Univerza s Padove predstavlja tudi jamstvo za plodno delo, saj se že dolgo asa posve ajo Tartiniju, ovrednotenju njegovega dela in spodbud na ravni iniciative visokega turisti no-kulturnega nivoja. Predvsem objava Tartinijeve korespondence bo pomembna za poglobljeno razumevanje skladatelja in njegovega pravega mesta v evropski panorami njegovega asa. Odprla bo pot za nadaljnje raziskave in razvojne smernice o zgodovinsko - biografskih vidikih lika skladatelja.